1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Rotman B.V. handelend onder de naam rotmanwhirlpoolsystemen , gevestigd aan de Glasblazer 8 te Stadskanaal, 9502KC, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder KvK-nummer 74710451
   2. klant: de wederpartij die een bestelling plaatst bij rotmanwhirlpoolsystemen;
   3. consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
   4. overeenkomst: de overeenkomst tussen Rotman B.V. en de klant;
   5. website: de website rotmanwhirlpoolsystemen.nl die door Rotman B.V. wordt beheerd.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst die tussen Rotman B.V. en de klant tot stand komt.
  2. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing Rotman B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Aanbiedingen en offertes 
  1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
  2. De vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten.
  3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. Afbeeldingen, prijzen en verder door Rotman B.V. verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Rotman B.V. niet.
  5. Rotman B.V. is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
  6. Het assortiment dat wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
  7. De klant kan een afspraak maken met Rotman B.V.  om de producten op het vestigingsadres van Rotman B.V. te bekijken.
 4. Afbeeldingen
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, betreffende afmetingen, kleuren, technische specificaties etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 5. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant hiervoor schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Rotman B.V.  de klant via de e-mail een bevestiging dat Rotman B.V. de bestelling heeft ontvangen. 
 6. Levering
  1. Rotman B.V. zal de door de klant bestelde producten afleveren op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres.
  2. De producten die op voorraad zijn worden uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling van de klant aan de vervoerder van Rotman B.V.  aangeboden. Verdere transporttijd is afhankelijk van de bestemming en de manier van transport. 
  3. De door Rotman B.V.  opgegeven levertijden zijn niet als een fatale termijn te beschouwen. 
  4. In het geval dat een door Rotman B.V. met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden. 
  5. De hoogte van de verpakking-, verzend- en betalingskosten worden apart, voorafgaand aan het moment van bestellen aan de klant kenbaar gemaakt. 
  6. De klant heeft de mogelijkheid bij de bestelling ervoor te kiezen dat hij de producten ophaalt bij Rotman B.V.. In een dergelijk geval dient de klant met Rotman B.V.  binnen 5 werkdagen na de bestelling van de producten een afspraak te maken voor de levering.
  7. De klant is verplicht de afgeleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.
  8. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.
  9. Bij bezorgen wordt er geleverd tot waar de vrachtwagen rijdend kan komen. Goederen wordt nooit naar binnen gedragen. 
 7. Herroepingsrecht
  1. De consument heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
  2. De consument kan schriftelijk of via de e-mail naar het e-mailadres info@rotmanwhirlpools.nl een beroep doen op dit herroepingsrecht. Bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het herroepingsrecht. 
  3. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. 
  4. Indien de consument ervoor heeft gekozen dat hij de producten ophaalt bij Rotman B.V., dan is de consument gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen te ontbinden.
  5. Rotman B.V.  zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van de producten reeds betaalde gelden restitueren, mits de consument de geleverde producten ongebruikt, onveranderd en voorzien van hun originele labels, verpakkingen, etc. aan Rotman B.V. heeft geretourneerd.
  6. De consument kan geen beroep op zijn herroepingsrecht doen indien de consument een product heeft besteld dat naar de specificaties van de consument is vervaardigd.
  7. De klant niet zijnde een consument kan geen beroep op het herroepingsrecht doen. Dit betekent dat bij bedrijven, personen die namens een bedrijf handelen of personen die handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf artikel 7.1 t/m 7.6 niet van toepassing is.
 8. Ontbinding door de consument na het verstrijken van de herroepingstermijn
  1. Indien de consument een product wil retourneren na het verstrijken van de herroepingstermijn, dan dient Rotman B.V.  daarvoor schriftelijk toestemming te geven. Rotman B.V.  is niet verplicht deze toestemming te geven. Bij een dergelijke ontbinding worden annuleringskosten aan de consument in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen 20% van de prijs van het product.
 9. Ontbinding door Rotman B.V.
  1. Rotman B.V. heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of de bestelling te weigeren indien: 
   1. Rotman B.V. de bestelde producten niet op voorraad heeft;
   2. Rotman B.V.  de producten niet levert in de door de klant opgegeven regio;        
   3. de prijs van één of meer van de door de klant bestelde producten foutief vermeld was door een typefout of schrijffout;
   4. de klant surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard.
  2. Rotman B.V. zal de klant via de e-mail op de hoogte stellen van de ontbinding of de weigering. Het eventueel reeds door de klant betaalde bedrag zal zo snel mogelijk worden teruggestort op de bankrekening van de klant en in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
 10. Klachten en contact
  1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Rotman B.V.  gemeld te worden. Eventuele klachten over een product dienen in ieder geval binnen 5 werkdagen na de levering bij Rotman B.V.  schriftelijk of via de e-mail te zijn ingediend. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Rotman B.V.  meldt, dan is Rotman B.V.  niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
  2. Klachten kunnen gemeld worden bij: 

Rotman B.V.

Glasblazer 8 

9502 KC Stadskanaal

e-mail: info@rotmanwhirlpools.nl


  1. Rotman B.V. is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0599-785642 van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 (m.u.v. feestdagen). Rotman B.V. zal trachten berichten die worden achtergelaten op het antwoordapparaat binnen 24 uur te beantwoorden. Rotman B.V. beschikt niet over een winkel. De klant kan wel een afspraak maken om langs te komen op het vestigingsadres van Rotman B.V.
  2. Door Rotman B.V.  als ondeugdelijk erkende producten zullen naar haar keuze door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De klant heeft geen recht op een vervangend product indien een gebrek aan het product d.m.v. reparatie of levering van een vervangend onderdeel goed hersteld kan worden. Indien Rotman B.V.  ervoor kiest het aankoopbedrag te crediteren, dan zal het aankoopbedrag worden terugbetaald, nadat de klant het product naar Rotman B.V.  heeft teruggestuurd. In een dergelijk geval zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Rotman B.V. en zullen deze aan de klant vergoed worden.
 1. Garantie
  1. Op alle producten die via Rotman B.V. besteld kunnen worden, wordt een garantie gegeven van 24 maanden. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
  2. Garantie op de door de servicedienst van Rotman B.V.  uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich tot 3 maanden op de gerepareerde of vervangen onderdelen.
  3. De servicedienst is uitsluitend werkzaam binnen Nederland, indien producten geëxporteerd worden dient de klant ingeval van service zorg te dragen voor de transportkosten naar en vanaf het adres van Rotman B.V.
  4. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product he

gevolg is van: 

 1. normale slijtage of verkleuring;
 2. onoordeelkundig gebruik;
 3. installatie in strijd met de gebruiksaanwijzing;
 4. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 5. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
 6. schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 7. schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 8. Betaling
  1. De klant kan de bestelde producten betalen op de wijzen die op de factuur of website staan vermeld.
 9. Verplichtingen van de klant
  1. De klant is verplicht alle veiligheidsvoorschriften en (installatie)instructies in acht te nemen welke bij de levering van de producten verstrekt worden.
  2. De klant is verplicht de producten enkel te gebruiken zoals is aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
 10. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Rotman B.V.  kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven.
  2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Rotman B.V.  is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  3. Rotman B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rotman B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  4. Rotman B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de bijgevoegde (installatie)instructies.
  5. Indien de klant of een derde ongeoorloofde wijzigingen aanbrengt in het door Rotman whirlpoolsystemen geleverde product, sluit Rotman B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
  6. Rotman B.V.  is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. Indien Rotman B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rotman B.V.  ten alle tijde beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rotman B.V. of haar ondergeschikten.
  9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Rotman B.V.   vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Rotman B.V.  kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.
 11. Overmacht 
  1. In geval van overmacht is Rotman B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Rotman B.V. als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.
  2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: belemmeringen in het vervoer, zoals; extreme weersomstandigheden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten of onderdelen van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Rotman B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Rotman B.V.  of van haar leveranciers; het verbranden van middelen van vervoer van Rotman B.V.  of haar leveranciers, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Rotman B.V.
 12. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Rotman B.V.  geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Rotman B.V.  mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
 13. Geheimhouding, privacy en persoonsgegevens
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
  2. De persoonsgegevens van de klant zullen niet worden gedeeld met derden. Alle betalingsgegevens ingevoerd worden verwerkt door een veilig betalingssysteem en niet opgeslagen door Rotman B.V.
 14. Slotbepalingen
  1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  3. Op elke overeenkomst tussen Rotman whirlpoolsystemen en de klant is Nederlands recht van toepassing. 
  4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Rotman B.V.  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Rotman B.V.  gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Rotman B.V. zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.